Vroutek - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Domova pro seniory Vroutek, p.o.  (dále jen DpS nebo organizace) je poskytování podpory osobám s různými typy demencí, kteří se z nějakého důvodu ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nadále již nemohou setrvávat v jejich domácím prostředí. Pracovníci DpS podporují seniory v zachování co nejvyšší míry soběstačnosti, a to s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Naše služby jsou poskytovány tak, aby byl zachován kontakt s rodinou a ostatními blízkými.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospělí uživatelé starobního, případně plného invalidního důchodu od 55 let věku, ženy i muži, kteří trpí Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí. Sociální služba není určena osobám trpícím jinými typy chronického duševního onemocnění a osobám prokazatelně závislým na návykových látkách.

Poskytované služby

 • Poskytnutí ubytování na jedno, dvou a vícelůžkových pokojích
 • Úklid, praní a drobné opravy prádla
 • Poskytnutí stravy, a to zpravidla 4x denně
 • Pomoc při zvládání běžných denních úkonů při péči o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Možnost využití dalších doplňkových služeb (pedikúra, kadeřník, apod.)

Principy

Naše služba je poskytována na těchto základních principech:

 • Tvorba, realizace a následné vyhodnocování individuálního plánu klienta, který je sestavován ve spolupráci s klientem a vychází z jeho potřeb a přání
 • Dodržování práv a respektování hodnot uživatele a zachování důstojnosti a životního postoje každého jedince
 • Rovný přístup ke všem uživatelům, a to s úctou a respektem
 • Ochrana klientů před negativním hodnocením a předsudky ze stran personálu a okolní společnosti z důvodu užívání služby
 • Podpora klientů aktivizačními činnostmi a zapojením do společenského života v organizaci, obzvlášť v době adaptace klienta
 • Respektování svobodné volby klienta
 • Zajištění odbornosti služby neustálým vzděláváním pracovníků organizace
 • Flexibilita služby
 • Zachování mlčenlivosti a etického kodexu zaměstnance při naplňování poslání a cílů organizace
 • Spolupráce s rodinou a maximální snaha o zachování přirozených vztahových sítí
 • Zapojení klientů do chodu organizace – stravovací komise, aktivní účast na přípravě kulturních akcí atd.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým sestavuje svůj individuální plán poskytování služeb. Naše zařízení respektuje práva klientů služby a snaží se svojí činností předcházet střetům mezi klienty a organizací jako poskytovatelem služby. Snažíme se podporovat osobní rozhodnutí našich klientů a nabízet aktivity podle jejich volby. Snažíme se, pokud to situace dovolí, zapojit do aktivizačních a volnočasových činností i rodinné příslušníky a jiné klientovi blízké osoby.

Podmínky v DpS jsou nastaveny tak, aby pobyt v našem Domově maximálně substituoval domácí prostředí a byl pro klienta co nejméně stresující, obzvlášť v době adaptace klienta.

Pracovníci organizace jsou vázání mlčenlivostí a Etickým kodexem, který musí bezvýhradně dodržovat. Žádný uživatel nesmí být upřednostňován nebo naopak. Všichni zaměstnanci zařízení jsou průběžně proškolováni v oblasti poskytování sociálních služeb v rámci přijetí systému celoživotního vzdělávání, splňují požadavky na odborné vzdělání pracovníků v sociální oblasti a organizace od nich vyžaduje i osobní předpoklady pro výkon povolání. Při výkonu povolání jsou zaměstnanci povinni dodržovat určené pracovní postupy a využívat metodiky práce, které budou sestavovány a doplňovány stanovenými pověřenými pracovníky a konzultovány v týmu.  Naše zařízení se snaží reagovat na potřeby klientů, a proto se způsob poskytování služby přímo odvíjí od aktuálních potřeb klientů.

Dlouhodobé cíle služby

 • Poskytovat klientům pomoc při péči o vlastní osobu
 • Předcházet sociálnímu vyloučení uživatele
 • Zachovat co nejdéle stávající schopnosti klienta popřípadě snažit se je prohlubovat
 • Poskytovat služby tak, aby v co největší míře odpovídaly potřebám klienta a běžnému životu jeho vrstevníků s ohledem na zachování důstojného života i ve stáří
 • Poskytnout vhodnou a důstojnou pomoc a podporu imobilním klientům služby
 • Zlepšování estetiky a vybavenosti prostředí

V případě zájmu o další informace o pravidlech a postupech při poskytování sociální služby, můžete kontaktovat ředitelku zařízení (Ing. Markéta Sosnová) nebo sociální pracovnici (Jana Šlaisová, DiS.). V otázkách zdravotnické péče Vám bude nápomocna vedoucí zdravotní péče (Šárka Hrdličková).